Táto stránka slúži na zdieľanie materiálov, programových modulov a aktivít, ktoré sú určené pre duchovný a náboženský rozvoj mladých ľudí v Slovenskom Skautingu.
Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak,
uverejnené materiály nie sú súčasťou oficiálnej ponuky SLSK.
EBOOKS
 

Definovanie duchovna a duchovného rozvja v skautingu na základe dokumentov WOSM.
Dokument bol schválený
DR SLSK
. Následne doň boli zapracované niektoré pripomienky zo strany ostatných rád SLSK.
 

Publikácia má za cieľ stručne načrtnúť ciele a základné nástroje duchovného rozvoja, ktorými skauting disponuje a spôsob ich používania.
 

Táto publikácia vznikla pre potreby 45. a 54. zborov Posledného spojenectva Veľké Zálužie a Banská Štiavnica. Je pokusom o praktické aplikovanie výchovného programui SLSK spôsobom, ktorý je v zmysle smerníc WOSM "spiritually-oriented".


 

Pokus o malé kompendium, resp. príručku duchovného života. Užitočná na konzultovanie a hlbšie pochopenei tém z duchovných programových modulov, ktoré sú tu uvedené..


Krátky a veľmi stručný úvod do kresťanstva
+
jeho ešte kratšia verzia.


PROGRAM
 

Prvá časť tetralógie programových modulov, určených pre katolícku náboženskú formáciu členov SLSK.
Materiál bol pripomienkovaný a odobrený Duchovnou radou SLSK.
+
Ľaliový život, tlačivá
 

Druhá časť tetralógie programových modulov, určených pre katolícku náboženskú formáciu členov SLSK.
 

Tretia časť tetralógie programových modulov, určených pre katolícku náboženskú formáciu členov SLSK.
+
Ľaliový život, tlačivá
 

 

Štvrtá časť tetralógie programových modulov, určených pre katolícku náboženskú formáciu členov SLSK.
Materiál bol pripomienkovaný a odobrený Duchovnou radou SLSK.

V tejto chvíli sa na nej ešte len pracuje.


Výzva 9 prvých piatkov
Deväťmesačný program hĺbkovej duchovnej obnovy.

     
STARŠIE MATERIÁLY
.

SVITANIE
- podklady k príručke z dnes už neaktuálneho projektu Cesta Svetla SLSK
 

CECH SVETLA
- podklady k príručke z dnes už neaktuálneho projektu Cesta Svetla SLSK
 

RÁD SVETLA
- podklady k príručke z dnes už neaktuálneho projektu Cesta Svetla SLSK


 

Jej prvá časť je integrovaná do modulu SVITANIE.


 

Odborka venujúca sa kľúčovým kompetenciám, tematicky súvisí s modulom NABERANIE SÍL.


 

Odborka venovaná starobylej a veľmi účinnej praxi prístupu k Svätému Písmu.


 

RADCOVSKÝ KURZ
text z roku 2003, vznikol pre potreby 45. zboru Posledného spojenectva


 

VODCOVSKÝ KURZ
text vypracovaný pre potreby
PR SLSK v roku 2003
 
PREDNÁŠKY a ŠTÚDIE 
DUTY TO GOD

Štúdia týkajúca sa Povinnosti voči Bohu a dopadoch na znenie Skautského sľubu z roku 2016
Štúdia je publikovaná aj na stránke Slovenského skautingu. 
Je skauting pre dospelých?

Štúdia z roku 2017 týkajúca sa Skautingu ako životného štýlu z pohľadu myšlienok Zakladateľa, lorda Baden-Powella.
Duchovno v skautingu

Podklady z duchovnej obnovy skautov a skautiek a skautských rodičov z Veľkého Zálužia, marec 2019.


B.P.-ho vízia Skautingu

Úvaha o skautingu z "Chlapskej chaty" 45. zboru v roku 2015


Boh v Skautingu

Prednáška na medzinárodnom pastoračnom seminári v Košiciach v roku 2015


Komunita - vrchol evolúcie

Prednáška na seminári českej ELŠ v Prahe v roku 2003


Problémy súčasného skautingu

Text z roku 2006 písaný "od boku", so všetkým pozitívami i negatívami tohto prístupu